Περιοδικό Θέματα Παιδείας: Παρουσίαση του βιβλίου «Μουσικές Καταγραφές ΙΙ»


Η έκδοση αποτυπώνει σε μουσική σημειογραφία μέρος οργανικών σκοπών από όλες τις περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Περιλαμβάνονται οι οργανικές μορφές παραδοσιακών τραγουδιών. Κριτήριο για την αποτύπωση αυτή είναι η ανάδειξη του μουσικού ύφους των παλαιότερων γενεών των μουσικών, καθώς και η δυνατότητα για την πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση του κάθε οργανικού σκοπού. Σε κάθε μουσική καταγραφή υπάρχει ο τίτλος, ο τόπος προέλευσης, ο εκτελεστής του οργανικού σκοπού και το όργανο σύμφωνα με τις ηχογραφήσεις των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν. Το υλικό, πέρα από το μουσικό και ιστορικό ενδιαφέρον για κάθε μουσικό ή δάσκαλο μουσικής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία μουσικών οργάνων σε μουσικά σχολεία και σχολές.

Από την παρουσίαση του βιβλίου Μουσικές Καταγραφές ΙI- 200 οργανικοί σκοποί από Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο στο περιοδικό Θέματα Παιδείας (Τρίμηνη επιθεώρηση εκπαιδευτικής πολιτικής και έρευνας), Τεύχος 61-64, Αθήνα 2017, σ. 289.