Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, τ. Γ΄ (Μουσική εκλογή) - Γ. Κ. Σπυριδάκης - Σ. Δ. Περιστέρης (1968)


Δημοσιεύματα του Λαογραφικού Αρχείου / Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας αρ. 10 - ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ - ΣΠΥΡ. Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, τ. Γ΄ (Μουσική εκλογή), εν Αθήναις 1968, σελ. ν΄ + 444 + 5 δίσκοι μουσικής (Φωτομηχανική Ανατύπωση συνοδευόμενη από 2 δίσκους πυκνής εγγραφής / CD: Αθήνα 1999)

(προσβάσιμο την 11/4/2014)

Οι δισκοι είναι προσβάσιμοι στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας