Εθιανός (Κρήτη) - Κωστής Παπαδάκης «Λυρατζάκι» (λύρα)Εθιανός (Κρήτη) - Κωστής Παπαδάκης «Λυρατζάκι» (λύρα)
Καταγραφή: Λαμπρογιάννης Πεφάνης & Στέφανος Φευγαλάς
Ηχογράφηση (προσβάσιμο την 9/2/2014)

Ethianos (Crete) - Kostis Papadakis "Lyrantzaki" (lyra)
Transcription: Lamprogiannis Pefanis & Stefanos Fevgalas