260 δημώδη ελληνικά άσματα - Γεωργίου Δ. Παχτίκου (1905)

Γεώργιος Δ. Παχτίκος
260 δημώδη ελληνικά άσματα

Από του στόματος του ελληνικού λαού της Μικράς Ασίας, Θράκης, Μακεδονίας, Ηπείρου και Αλβανίας, Ελλάδος, Κρήτης, νήσων του Αιγαίου, Κύπρου και των παραλίων της Προποντίδος.
Συλλεγέντα και παρασημανθέντα (1888-1904) υπό Γεωργίου Δ. Παχτίκου.

 Εν Αθήναις
Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου
1905

(προσβάσιμο την 25/1/2015)


Απόσπασμα καταγραφής του Γεώργιου Δ. Παχτίκου: