Μικράκι (Λάκκοι, Κρήτη) - Κωνσταντίνος Ψάχος (καταγραφή)


Απόσπασμα από την καταγραφή που βρίσκεται στην έκδοση 50 δημώδη άσματα Πελοποννήσου και Κρήτης, Συλλογή Ωδείου Αθηνών, Ιστορική και Λαογραφική Βιβλιοθήκη, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήνα 1930.